Jason Whitlock: Drew Brees embodies what makes football superior to basketball