Brazil giao hữu gây thất vọng, Tite không phục quyết định của trọng tài