Wei Shihao makes it three for China

Wei Shihao makes it three for China