Li Xiaoming doubles China’s lead

Li Xiaoming doubles China’s lead